Privacybeleid

1 Wie zijn we

Ons website-adres is: http://dantas-juridico.com.

2 Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Indien u of uw organisatie een opdracht overeenkomst met ons sluit, zullen wij buiten de gebruikelijke contact gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon en email-adres) nog andere informatie van u ontvangen in het belang of het kader van de betreffende opdracht. Er zal u altijd tevoren worden uitgelegd welke persoonsgegevens of andere informatie wij nodig hebben en waarom wij die van u moeten ontvangen.

2.1 Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een woonadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Op grond van deze verordening moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De gegevens, bijvoorbeeld die in een contactformulier worden gevraagd, zijn noodzakelijk om uw reactie adequaat, tijdig en compleet te kunnen behandelen.

2.1.1 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens niet met derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw organisatie, om te voldoen aan hetgeen u verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met externe partijen die uw gegevens verwerken teneinde onze dienstverlening te kunnen realiseren, hebben of zullen wij verwerkersovereenkomsten sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.1.2 Bewaartermijn

In het algemeen geldt dat wij uw gegevens onderbrengen in een dossier. Voor iedere aparte opdracht passen wij een apart dossier toe. Zodra een opdracht is afgerond zal het dossier gesloten worden. Eventueel nog aanwezige (originele) documenten of andere persoonlijke stukken zullen retour aangeboden worden. Een gesloten dossier bewaren wij conform de wettelijke termijn die daarvoor geldt. Daarna zal het volledige dossier vernietigd worden.

2.1.3 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dantas-juridico.com. We reageren direct op uw verzoek en geven u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, antwoord. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.1.4 Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, bereikbaar via eric@dantas-juridico.com.

2.2 Contactformulieren

Op onze site kunt u gebruik maken van een contactformulier. Hier zal om met u in contact te kunnen komen verzocht worden een email adres in te vullen. Daarnaast wordt u verzocht een naam aan te geven.

Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar slechts gecombineerd om een intern email bericht ervan te maken. Als dit bericht niet leidt tot een verdere activiteit bij ons, zal het verwijderd worden zodra bekend is dat er geen verdere handelingen aan verbonden zijn. In het geval het wel tot een opdracht leidt zal het onderdeel uitmaken van het desbetreffende dossier.

2.3 Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee is uw apparaat te herkennen tijdens ieder bezoek aan de website.

dantas-juridico.com gebruikt alleen functionele cookies om de website goed te laten werken en een taalkeuze te onthouden voor de volgende keer u de site bezoekt. Voor de plaatsing van deze cookies is geen voorafgaande toestemming van u nodig, omdat ze geen effect hebben op uw privacy.

2.3.1 Geen persoonsgegevens

De cookies, die wij gebruiken, bevatten geen persoonsgegevens en raken uw privacy niet. Deze cookies zijn niet te gebruiken om u te identificeren. Ook maken wij geen gebruik van trackingcookies en er worden geen profielen van bezoekers opgebouwd. En maken wij geen gebruik van cookies die geplaatst worden door andere websites, zogenaamde third-party cookies, noch plaatsen wij die zelf.

2.3.2 Hebt u bezwaar tegen cookies?

Mocht u er desondanks geen prijs op stellen dat wij cookies plaatsen, dan kunt u dit instellen via de privacy-opties van uw browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding of help-functie. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor het functioneren van onze site.

2.3.3 Geen website analytics

Wij maken geen gebruik van zogenaamde analytics om onze website statistieken te bepalen en passen dus ook geen analytische cookies toe op onze website.

Dantas Jurídico – Alle rechten voorbehouden.