Rechtssysteem van Huwelijksregime: NEDERLAND: NIEUWE WET GELDIG VANAF 1 JANUARI 2018

Wettelijke stelstel van Huwelijksregime – Huwelijk in Nederland versus wettelijke stelsel – Huwelijk in Brazilië

 

BEPERKTE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN – NEDERLAND (KONINKRIJK DER NEDERLANDEN) & GEDEELTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN (FEDERATIEVE   REPUBLIEK       BRAZILIË)

 

 

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe wet, die een aanpassing van het wettelijk stelsel van huwelijksregime    in                                   Nederland                      regelt,          in          werking          getreden.

 

 

TOT 31 DECEMBER 2017 WETTELIJK STELSEL IN NEDERLAND : UNIVERSELE GEMEENSCHAP       VAN       GOEDEREN/GEMEENSCHAP       VAN     GOEDEREN

 

Tot 31 december 2017, moest degene die een huwelijk wilde aangaan en indien niet wenste dat het huwelijksregime onder het regime van universele van gemeenschap van goederen ging vallen, diende alvorens het huwelijk was voltrokken de huwelijkse voorwaarden bij een Nederlandse notaris (vergelijkbaar met een tabelião de notas in Brazilië) te passeren.

 

Dit betekent dat het wettelijke stelsel/rechtstelsel van huwelijksregime in het Koninkrijk der Nederlanden tot 31 december 2017 het regime was van Gemeenschap van Goederen. Terwijl in Brazilië het rechtstelsel van het huwelijksregime de gedeeltelijke gemeenschap van goederen is, zoals uiteengezet in het artikel 1640 van het Braziliaanse Burgerlijk Wetboek: bij afwezigheid van huwelijkse voorwaarden is het regime van gedeeltelijke gemeenschap van goederen van toepassing op het huwelijk In Brazilië.

 

Niettemin, de Nederlander die vóór 1 januari 2018 een huwelijk is aangegaan in Brazilië, middels het huwelijksregime van gedeeltelijke gemeenschap van goederen, en de eerste vestigingsplaats na het huwelijk van het echtpaar in Brazilië plaatsvond, dient de Braziliaanse wet toegepast te worden in geval van een echtscheiding in Nederland. Zo bepaalt artikel 7 § 4o van het internationaal Privaatrecht van Brazilië: Bij het huwelijkse rechtstelsel van huwelijksvermogen geldt de wet van de eerste gehuwde woonplaats, indien het wettelijk stelsel van huwelijksregime diverse is dan in Brazilië. Wat het geval is in Nederland tot 31 december 2017.

 

Tevens is de Nederlandse rechter vooruitstrevend/progressief op dit gebied. Het is normaal dat deze een internationale regeling in hun beslissing dient toe te passen. Men is zich bewust van het feit dat in Zuid Amerika men als aanknopingspunt het domicilie voor de toepassing van de wet hanteert in interne wet en in het Internationaal Familierecht.

 

 

Tot 1 januari 2018 was het rechtstelsel van huwelijksvermogen in Nederland en Brazilië divers. Terwijl Brazilië de gedeeltelijke gemeenschap van goederen gold, was dit in Nederland de universele gemeenschap van goederen.

 

 

Het moet gezegd worden dat artikel 1658 van het Braziliaanse Burgerlijk Wetboek het regime van gedeeltelijke gemeenschap van goederen bepaalt. In dit regime betekent het dat alle goederen of schulden die tot stand zijn gekomen tijdens het huwelijk in het huwelijksvermogen vallen. De goederen en schulden die vóór het voltrekken van het huwelijk zijn verworven vallen niet in het huwelijksvermogen. Tevens worden schenking en erfrechtvermogens uitgesloten van het huwelijksvermogen.

 

De wijziging van de Nederlandse wet werd goedgekeurd door een kleine meerderheid in het Parlement. Deze wet zorgt ervoor dat de onoplettende/desatente echtgenoot/e bij een echtscheiding niet wordt gedwongen al het spaargeld of een erfenis te gaan verdelen.

 

 

SCHULDEN

Bovendien, voor schulden die ontstaan zijn tijdens het huwelijk, door één van de echtgenoten veroorzaakt, wordt de andere echtgenoot ook gezamenlijke/solidaire schuldenaar, maar alleen met de goederen die in het huwelijk zijn verworven. De goederen die vóór het huwelijk bij diegene die de schuld niet heeft gemaakt vallen niet in de huwelijkschuld en worden dus niet geïnd.

 

Derhalve, de schulden en bezittingen in geval van een echtscheiding komen toe aan diegene die ze al vóór het huwelijk of een geregistreerd partnerschap had.

 

 

ERFENIS OF SCHENKEN

De erfenis of schenking die je vóór en tijdens het huwelijk hebt verkregen, blijft van diegene die deze heeft gekregen. Niettemin kan de erflater of de schenker in het testament vaststellen dat de andere echtgenoot een vergoeding kan verkrijgen.

 

 

BEDRIJF

Het bedrijf dat is opgericht voordat het huwelijk wordt gesloten, komt toe aan de echtgenoot die het heeft opgericht, desalniettemin bestaat de juridische opvatting dat de andere echtgenoot recht heeft op een vergoeding of een salaris.

 

 

ONWEERLEGBAAR BEWIJS

Onweerlegbaar bewijs betreffende de goederen aan hem/haar toebehoorden alvorens het huwelijk werd gesloten.

 

In geval van echtscheiding moet men aantonen welke bezittingen, danwel schulden, geen deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap, dat ze zijn uitgesloten. Het is daarom belangrijk dat alle documenten, testament, schikkingakte, etc. bewaard blijven als bewijs.

 

 

 

 

TESTAMENT MET UITSLUITINGSCLAUSULE GEEN VEREISTE VANAF 01-01 2018

Met de nieuwe wet betreffende het wettelijke huwelijksvermogen in Nederland zal er geen noodzaak meer zijn een akte met huwelijks voorwaarden te laten passeren, waarin de goederen die tijdens het huwelijk door vererving of schenking zijn verworven uitgesloten zijn van elke samengevoegd huwelijksvermogen

 

Bovendien kost een testament, of akte voor huwelijkse voorwaarden – door een notaris op te stellen document – in Nederland al gauw meer dan 600,00 (zeshonderd) euro.

 

En dan het geval waarin de Nederlandse ouders willen voorkomen dat een nalatenschap of schenking aan hun kinderen niet toekomt aan de partner van hun kind indien deze gaat scheiden          (uitsluitingclausule).

 

Derhalve, bij het aangaan van een huwelijk in Nederland (Koninkrijk der Nederlanden) kan men vanaf 1 januari 2018 kiezen om te trouwen:

 

  1. het regime van Gemeenschap van goederen. Met de nieuwe wet moet vanaf 1-1-2018 aanstaande/ toekomstige echtgenoten een notariële akte laten passeren voordat het huwelijk plaatsvindt, indien men wenst dat alle huwelijksvermogens van voor en na het                              huwelijk vermengen.

 

  1. het wettelijke regime, dat wil zeggen de Beperkte gemeenschap van goederen, vergelijkbaar met het Partieel/beperkt huwelijk van goederen zoals is bepaald in artikel 1.658 van het Braziliaanse Burgerlijk Wetboek. Het is niet langer nodig om een document voor het Nederlandse register te laten verleiden, het gebeurt automatisch.

 

  1. het regime van huwelijkse voorwaarden, aan de hand van een document opgesteld door een Nederlandse notaris alvorens het huwelijk is aangegaan. Dat betekent dat alle goederen en schulden voor en na het huwelijk verworven toekomen aan diegene die deze op zijn/haar naam heeft staan.

 

Let op: Bij een geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari 2018 In Nederland geldt het regime van beperkte gemeenschap van goederen (dus het wettelijke stelsel van huwelijksvermogen).

 

Kortom, met ingang van 2018, wie vanaf dat moment huwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en geen huwelijkse of partnerschapvoorwaarden laat passeren, geldt de beperkte gemeenschap van goederen (voorheen zou men zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan in gemeenschap van goederen)1.

 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zzp/belangrijkste-wetswijzigingen-voor-zzpers-per-1-januari-2018/

Dantas Jurídico – Alle rechten voorbehouden.